Procurements

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ПП-01 1/28/2015 „Извършване на специализиран превоз на служители на Общинска администрация Стамболово през периода 01.02.2015 – 31.01.2016 година по утвърдени маршрут и разписание , община Стамболово,област Хасково„ Assigned 9038405
ПП-02 1/28/2015 “Доставка на хранителни продукти,млечни продукти и почистващи препарати, дезинфектанти и консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2015 година,община Стамболово,област Хасково” с обособени позиции: №1- "Доставка на хранителни продукти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2015 година,община Стамболово,област Хасково ". №2- "Доставка на млечни продукти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2015 година,община Стамболово,област Хасково ". №3- "Доставка на почистващи препарати и дезинфектанти на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2015 година,община Стамболово,област Хасково ". №4- "Доставка на консумативи на ЦДГ “Звездичка” село Стамболово и филиали за 2015 година,община Стамболово,област Хасково ". Terminated 9038406
ОП-24/2014 10/10/2014 „Осигуряване на информация и публичност по проект «Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа», Договор М13-22-102/ 01.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма «Административен капацитет» , Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд” Assigned 9034557
ОП-25 12/5/2014 „Провеждане на обучения по информационни технологии и специализирани обучения по ключови компетентности във връзка с изпълнение на проект «Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа», Договор М13-22-102/ 01.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма «Административен капацитет» , Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд” Assigned 9037070